Er Bibelen Guds Ord? (2023)

Er Bibelen Guds Ord? Skal vi lese Bibelen som om Herren selv skrev den på sitt eget skrivebord i himmelen og er den personlige garantisten bak hvert ord, komma og punktum? Vil vi si ja og amen til alt som står og gjøre det bokstavene sier uten å klappe?

Thor Ivar Hornnes

Publisert:07.04.2018 11:37

Om Bibelen er diktert eller inspirertGud, jeg brukte Bibelen selv til å svare på mange av leksjonene. Jeg så på det fra flere vinkler, men jeg ble overrasket over reaksjonene og spesielt over følelsene det vekket hos enkelte. Men jeg kan forstå dem, for Bibelen har tatt et standpunkt for mange mennesker som kan føle at det får meg til å grøsse.

Derfor vil jeg i denne leksjonen bruke Bibelen selv til å svare på dette spørsmålet, som mange finner noe kontroversielt, og jeg vil gi mye mindre plass til mine egne tanker og refleksjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Så la oss begynne å leseJoão 1:1:I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud."

her er vi "Ord"som vi skal se nærmere på i denne leksjonen, og vi ser at dette "Ordet" var der fra begynnelsen. Derfor eksisterte Guds Ord/Guds Ord (begge oversatt fra det samme grunnleggende tekstordet) FØR jordens skapelse, og så forstår vi at det ikke kan være Bibelen.

Menneskene som skrev Bibelen var ennå ikke født!

vi fortsetter å leseVerso 2-4: «Han var hos Gud i begynnelsen. Alle ting ble til av ham; uten ham kom ingenting ut av alt som eksisterer. I ham var liv, og livet var menneskenes lys."

Versene bekrefter at ordet ikke kan bety Bibeleneller Skriften, men at Ordet må være det bibelske navnet Jesus. Hvis du går inn og ser på det grunnleggende greske ordet «Logos» som er oversatt Ord/Guds Ord, vil vi se at det ikke betyr bok, bøker eller bibel, men streng forklar det slik;

Opprinnelsen til alle ting og det som opprettholder orden i tilsynelatende kaos. Logoer kan også oversettes med Gud.

vi hopperog dag 14han var:"Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, herligheten til sin Fars enbårne Sønn, full av nåde og sannhet."Ut fra konteksten synes jeg det er åpenbart at Ordet ikke kan være Bibelen, men at Johannes beskriver Jesus.

For kontekstens skyldjeg tarVers 15-18: «Johannes vitner om ham og roper: 'Jeg sa om ham: Han som kommer etter meg, kom før meg, fordi han var før meg.' Av hans fylde mottar vi alle, nåde på nåde. Fordi loven ble gitt ved gitt til Moses, kom nåden og sannheten fra Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den Enbårne som er Gud og som er i Faderens favn har vist oss hvem han er.

disse versene Ijanuar, 1klargjør at Ordet/Guds Ord ikke kan og må oversettes med Bibelen, men at Guds Ord er et av de bibelske navnene på Jesus.

(Video) er Bibelen Guds Ord

La oss få litt mer informasjon ut av Bibelen, så går vi tilÅpenbaringen 19:11-13:

"Da så jeg himmelen åpnet, og se, en hvit hest! Den som rir på ham, kalles trofast og sann, fordi han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som ildflammer, og på hodet har han mange kroner, og er innskrevet med et navn som bare er kjent for ham. Han er kledd i en kappe gjennomvåt av blod, og hans navn er Guds ord."

Inspirert av dette beskriver Johannes sin Frelser og Lærer Jesus, og dermed er det DET som gir Jesus navnet "Guds Ord". la oss også lesee 16: "På kappen hans, på høyden av livet hans, er det skrevet et navn: Kongenes konge og herrenes herre."

(Video) er Bibelen Guds Ord

Guds ord er Jesu navn., ikke Bibelen slik mange kanskje er vant til å tenke. Bibelen er en bok OM Jesus, akkurat som det finnes bøker om andre kjente personer (ingen sammenligning, selvfølgelig). Men i prinsippet forstår alle at en bok OM for eksempel Kongen ikke er kongen, men en bok som forteller oss OM Kongen.

Bibelen i skriftlig form tok ikke form før over 3000 år etter Adam og Eva. Inntil da ble alle historier, fra den eldste til den nyeste, overført muntlig fra generasjon til generasjon. Da Jesus, Guds Ord, kom til jorden som menneske, 4000 år etter Adam og Eva, var det bare Skriften som vi nå kaller Det gamle testamente.

Det er disse skriftstedene Jesus viser til når han korrigerer de skriftlærde i dem.João 5:37-40: "Du hørte aldri hans røst eller så hans skikkelse. Hans ord har ingen plass i deg fordi du ikke tror på ham som sendte ham. Du gransker Skriften fordi du tror du har evig liv i dem, og de vitner om meg , men det gjør de ikke, du vil komme til meg for å ha liv.

visste duEr ikke ordet "bibel" i Bibelen? Bibelen inneholder mange referanser til Skriften (GT), men når «Guds Ord/Ord» brukes, er det ikke sluttproduktet «Bibelen» forfatterne tenker på, det er Jesus! Det gir faktisk mening fordi på den tiden de skrev om sine erfaringer med og fra Jesus, var det ingen ferdigskrevet bibel å referere til.

Denne ekstremt viktige informasjonen åpner for en klarere forståelse av en rekke misforståtte bibelvers som:

1 Pedro 4:11: "Den som taler, må være sikker på at han taler som Guds Ord."
Y
Hebreerne 11:3: "Ved tro forstår vi at verden ble skapt ved Guds ord og at det vi ser har sin opprinnelse i det usynlige."

Det var ingen måte Peter kunne fortelle sine tilhørere å snakke som Bibelen., fordi den først ble tilgjengelig for publikum da Gutenberg trykket sine første 180 latinske kopier i 1454 e.Kr. Nei, det Peter sa, og det tilhørerne naturligvis forsto, var at alle måtte snakke slik Jesus talte. De forsto også at slik forkynnelse ofte var i kontrast til det de skriftlærde hadde forkynt i mange århundrer. Tross alt hadde de alle vært vitne til eller blitt fortalt om de forferdelige tingene som nylig hadde skjedd med Jesus, deres Frelser, og derfor forsto de det verste det kunne koste dem å følge Peters budskap.

De ville ha vanskelig for å snakke som Guds Ord (les Jesus) når det var trygt å forkynne ord for ord fra Skriften!

Når Paulus sier at verden ble skapt av Guds Ord, kan han ikke referere til en bibel som ikke eksisterte da, men til Jesus. Paul bekrefter dette iKolosserne 1:15-16:

«Han er bildet av den usynlige Gud, den førstefødte, som er over all skapning. For i ham ble alle ting skapt, i himmelen og på jorden, synlig og usynlig, troner og fyrstedømmer, makter og makter; Alt ble skapt av ham og for ham».

(Video) Er bibelen Guds ord? | Martin Stomnås | Reis deg, Guds menighet 2022!

Bibelen vil ikke automatisk være enig med Guds Ord – Jesus – før vi lar den åpenbare det skrevne Ord for oss. Vi er rett og slett ikke i stand til å forstå GT eller NT, Bibelen uten Åndens åpenbaring, og jegLucas 24:45Jesus bekrefter:"Så åpnet han deres sinn slik at de kunne forstå skriftene."

At Guds Ord må være Jesus er enda tydeligere når vi leser1 Krønikebok 17:3: «Men samme natt kom Guds Ord til Natan, og han sa: . . ."

Var det boken, Bibelen, som kom til Nathan?Selvfølgelig ikke, men DET er det han åpenbarte for Jesus.

EULukas 3:2data:"Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ørkenen."

Hva skjedde med Johannes i ørkenen? Ei bok? Det kunne åpenbart ikke være Bibelen, siden den ennå ikke var skrevet, men det var Jesus åpenbart for Johannes av DHÅ.

Bibelen er en bok om Guds Ord.om Jesus. Det er Han som kalles "Guds Ord" i Bibelen, og etter mitt syn er det umulig å misforstå Ham. Gud taler til oss gjennom Bibelen, selvfølgelig, men uten Den Hellige Ånds veiledning og åpenbaring blir Bibelen en farlig bok som kan skape fiendskap mellom brødre og søstre. Vi har sett dette gjennom historien, og vi ser det uttrykt i dag i offentlige medier som Facebook.

Brødre og søstre misbruker Bibelenå skape splittelser og partier, og brevet brukes som ammunisjon mot meningsmotstandere. Men;


"Vi tjener Gud i et nytt liv, i ånden, og ikke etter bokstaven som før." (Romerne 7:6)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

(Video) Titusbrevet / Bibelen Guds ord/ Lydbok

og vi vil bli veiledet;

«som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, ikke etter bokstaven, men etter ånden. Fordi bokstaven dreper, men ånden gir liv." (2 Korinterbrev 3:6)

Jesus er Guds OrdHan snakker fortsatt til oss, og jeg skal la Bibelen få det siste ordet i denne leksjonen.

João 16:12-15: "Jeg har fortsatt mye å si dere, men nå tåler dere det ikke. Men når sannhetens ånd kommer, skal han føre dere inn i den fulle sannhet. For han skal ikke tale av seg selv, men tale det han hører, og forkynn det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta det som er mitt og gjøre det kjent for dere. Alt som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta det som er mitt og gjøre det kjent for dere ."

www.freshmind.no

www.nadekirka.no

  • debatt
(Video) Er Bibelen virkelig Guds ord? - Skriften alene

Videos

1. Johannes evangelium/ Lydbok/ Bibelen Guds ord
(Elin Therese Slotten)
2. Efeserbrevet / Bibelen Guds ord / lydbok
(Elin Therese Slotten)
3. Første Petersbrev/ Bibelen Guds ord/ Lydbok
(Elin Therese Slotten)
4. 'Bibelen – Guds Ord FOKUS' lar deg oppleve Bibelen på en helt ny måte!
(HermonForlag)
5. Der står skrevet 1: Bibelen er Guds Ord
(Bruno Knutzen)
6. Bibelen er ikke Guds ord
(alb an)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 10/03/2023

Views: 6536

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.